درایو پیچ

SCREW DRIVE

شکل و محل قرار گیری پیچ گوشتی بر روی کلگی پیچ که چرخاندن پیچ را ممکن میکند.
شکل پیچ گوشتی و یا سر پیچ گوشتی باید با درایو مطابقت داشته باشد.درایو در پیچ های معمولی اعلب دو سو و چهارسو می باشد. در انواع پیچ امنیتی درایو پیچ شکل پیچیده تری دارد و باز کردن آن نیاز به ابزار خاص خود را دارد.

درایو پیچ

انواع پیچ بر اساس شکل درایو

پیچ شیاردار

پیچ چهارسو

پیچ ترکیبی

پیچ مربعی

پیچ سوکتی

پیچ ستاره ای

Posted on