ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده ۲ – دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را

از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(۱)‌، مطلع سازند در این‌صورت طرفین

پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و

بدهی‌‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند،‌طبق قوانین محقق و مسلم بوده

می‌باشند.

Posted on