مشمول بند ز

اراضی و املاک مشمول بند ز

بر اساس بند ز  قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها ، نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیأت مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به‌عمل آمده باشد ، معتبر نخواهد بود.

 

 

 

Posted on