استعلام ثبت اسناد

استعلام از ثبت توسط دفتر خانه به لحاظ در توقیف  و مشمول بند “ز”  نبودن ملک و نیز حصول اطمینان از ممنوع المعامله نبودن مالک و یا وکلاء احتمالی لازم و ضروری  می باشد.

این استعلامات باید توسط دفتر اسناد رسمی یا خریدار انجام گردد.

Posted on