جت پروازی آتش نشانی

جت پروازی آتش نشانی تجهیزاتی پیشرفته که  می تواند بیش از 45 دقیقه تا ارتفاع 3 هزار پا در آسمان معلق مانده و به آتش نشان در خاموش کردن آتش کمک کند.

دبی 20 دستگاه از این ابزار را در اواخر سال 2015 برای آتش نشانی خود خریداری کرد و در حادثه آتش سوزی در طبقه 79 برج مشعل مورد استفاده قرار گرفت وموجب نجات جان گرفتاران در آتش شد.

Posted on