غبن افحش

به صورتي اطلاق مي شود که…میزان مبلغ ضرر بیشتر از غبن فاحش است و تفاوت قیمت از نظر هر فرد عاقلی تائید می شود.

بطور مثال ماشینی 100 میلیون تومان می ارزد و 50 میلیون تومان فروخته می شود.

Posted on