دستکش ایمنی هوشمند

دستکش ایمنی با حسگر ارتباطی حرکتی

از تجهیزات پیشرفته اتش نشانی ،  این دستکش از طریق امواج بی سیم و تنها حرکات دست امکان ارتباط با سایر آتش نشانان رابه خصوص در مواقعی که امکان مکالمه نیست ممکن می سازد.

در این دستکش سنسورهایی  تعبیه شده که می تواند آتش نشان را در زمانی که به دلیل دود زیاد قدرت دید خود را از دست می دهد به او کمک کند تا راه درست را تشخیص دهد و مسیر ایمن را پیدا کند.

Posted on