وزن مخصوص

وزن ویژه / Unit Weight / Specific weight

نسبت وزن یک ماده به حجم آن را وزن مخصوص گویند.

وزن مخصوص یک ماده متأثر از جاذبه است؛ یعنی وزن مخصوص یک ماده در سطح زمین و سطحِ ماه متفاوت خواهد بود.
وزن مخصوص را با گاما (γ) نمایش می‌دهند.

وزن مخصصوص با جرم حجمی یا دانسیته متفاوت است

 

 

Posted on