ژرژ اوژن اوسمان

ژرژ اوژن اوسمان

طراح شهری مشهور فرانسوی است که به خاطر طرح نوسازی پاریس مشهور است. وی خود را بارون هوسمان می‌نامید

Posted on