ماده 20 قانون صدور چک

ماده 20 قانون صدور چک

مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

Posted on