ماده 12 قانون راجع به دلالان

ماده 12 قانون راجع به دلالان

طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق ‌الزحمه دلال که باید بین ‌او و کسی که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق ‌الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و‌سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آئین ‌نامه‌ هائی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم میشود خواهد بود.

Posted on