خیار حیوان

هر کس در یک معامله، در ازای آنچه می دهد حیوانی می گیرد ، تا سه روز از زمان عقد می تواند از خیار حیوان استفاده کند.

ماده ی 398 قانون مدنی، به خیار حیوان اختصاص دارد.

Posted on