فشار مثبت

سیستم فشار مثبت راه پله ، سیستم تخلیه دود

این سیستم با گیرنده حساس به دود یا آتش (smoke/fire Detector)فعال می شود و با بوجود آوردن اختلاف فشار بین واحد آتش گرفته و طبقات از سرایت آتش به دیگر نقاط ساختمان جلوگیری کرده و همچنین فرصتی را فراهم می کند تا اهالی ساختمان از مسیری بدون دود و آتش خارج شوند.

از طرفی با شرایطی که سیستم فراهم می آورد. گروه های آتش نشانی به راحتی به محل حریق جهت اطفاء دست پیدا می کنند و در نهایت کمترین خسارت به ساختمان وارد می شود.

فشار مثبت بوسیله فن فشار مثبت تولید و از طریق کانال کشی و دریچه های تعبیه شده به راه پله ها انتقال باعث ایجاد اختلاف فشار می گردد.

با اختلاف فشاری که بین منازل، طبقات و راه پله هاست را از هوای 2 محیط جدا می کند به گونه ای که هوا از سمت راه پله ها به سمت داخل منازل حرکت کرده و راه پله ها را برای عبور افراد ایمن نگه می دارد این اختلاف فشار این امکان را به افرادی که در طبقات بالا زندگی می کنند می دهد که در هنگام حریق بدون مسمومیت ناشی از گاز دود، خود را به طبقات پایینی برسانند.

در واقع این سیستم نه تنها باعث جلوگیری از ورود دود و  تخلیه دود و آتش از مسیر خروج افراد از ساختمان می شود، بلکه باعث اطفاء حریق نیز می شود.

 

Posted on