خیار تاخیر ثمن

اگر خریدار ثمن معامله را به فروشنده ندهد با استفاده از خیار تاخیر در ثمن معامله را فسخ کند. خیار تاخیر ثمن تنها در عقد بیع وجود دارد و مخصوص فروشنده است.

4 شرط  استناد خیار تاخیر ثمن :

  • مبیع، عین معین (مالی در عالم واقع مشخص و معین و قابل لمس و اشاره باشد. مثلا این که بگوییم این کتاب یا آن زمین،) یا کلی در معین (مقدار معین از مالی که همه اجزای آن با هم مساوی و برابر هستند مثلا یک کیلو پرتغال) باشد.
  • مبیع و ثمن هر دو حال باشند؛ یعنی مهلتی برای تسلیم آنها تعیین نشده باشد.
  • از تاریخ عقد سه روز بگذرد.
  • در این سه روز فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم نکرده باشد و خریدار هم تمام ثمن معامله را نپرداخته باشد.
Posted on