طرح تفصیلی

 طرح تفصیلی / detailed plan

طرح و برنامه ای کارشناسی شده برای ساماندهی وضعیت ساخت و ساز و بهره برداری مناسب‌ تر از هر شهر که نحوه استفاده از اراضی ، چگونگی ساخت و ساز ، کمیت و کیفیت فعالیت‌های قابل استقرار و بهره برداری‌های مجاز در هر محدوده از یک شهر ، براساس نقشه و مجموعه ضوابط و مقررات آن است.
سند طرح تفصیلی شهر تهران مجموعه ي ضوابط و مقررات  يكپارچه شهر تهران است ، كه براساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلي مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، آذرماه ١٣٨٦ ) تدوين شده  و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضي و ساخت و ساز در هريك از پهنه هاي شهر تهران و همچنين ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازي در محدوده شهر تهران است.
مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي، همراه با كليه نقشه هاي يكپارچه ١:٢٠٠٠ اين طرح، سند اجرايي و ملاك عمل براي تحقق چشم انداز اهداف و راهبردها و همچنين تكوين سازمان فضايي طرح جامع، به عنوان الگوي مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است.
با اجراي طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن ، موجبات هدايت و كنترل تحولات كالبدي شهر ، ساماندهي فضاهاي شهري امکان پذیر است ، و دستيابي توأمان به حقوق عمومي و خصوصي در سطح شهر با تلفيق مناسب آن در پيشبرد مديريت توسعه و عمران شهري ميسر می گردد.
طبق قانون ، وزارت راه و شهرسازی تهیه کننده طرح تفصیلی یا دیتیل پلن شهر است،
طرح تفصیلی به اشتباه طرح تفضیلی هم گفته میشود.

دانلود طرح تفصیلی شهر تهران
(از سایت شورای شهر تهران)

Posted on