پرده هوا

Air Curtain

پرده هوا در حقیقت جریانی از هواست که دو منطقه را از هم جدا می کند.

این سیستم از فن قدرتمندی در سقف و مکنده ای در کف تشکیل شده.

پرده هوا برای افزایش راندمان تجهیزات تهویه و کاهش هزینه های انرژی طراحی شده.

این سیستم از ورود هوای آلوده، دما و جریان هوای (باد) ، و حتی حشرات از فضای خارج به فضای داخلی جلوگیری میکند.

 

Posted on