پوکه صنعتی

پوکه صنعتی را از ذوب کردن خاک رس و تغییر حالت آن بدست می آید . برای شیب بندی ، کف سازی و سبک سازی کاربرد دارد.

Posted on