خیار تدلیس

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.تدلیس در لغت به‌ معنای کتمان کردن و پوشاندن است.

اگر یکی از طرفین معامله یا با دستیاری او ، با آگاهی از چیزی او را فریب دهد و به انجام معامله‌ای برانگیزد که در صورت آگاه بودن از آن نیرنگ ، به معامله رضایت نمی‌داد. با استفاده از خیار تدلیس معامله را میتوان فسخ کرد.

به عبارت دیگر اگر طرف معامله می‌دانست که به‌طور مثال مورد معامله دارای این حسن نبوده اورا فریب داده اند و یا دارای این عیب است و از او مخفی کرده اند ، اقدام به انجام معامله نمی‌کرد.

3 شرط لازم تدلیس :

  • انجام عملیات فریبنده اعم از گفتار یا فعل
  • فریب دادن
  • عملیات فریب‌دهنده باید پیش از انجام معامله باشد تا رغبت به انجام معامله را در طرف دیگر ایجاد کند.
Posted on