سیمان پرتلند تیپ 5

به عنوان سیمان پرتلند ضد سولفات در شرایطی که مقاومت زیاد بتن در برابر سولفات‏ها موردنظر باشد بکار میرود.

سیمان ضد سولفات یا تیپ 5 وقتی به کار می رود که بتن در تماس شدید با سولفات ها قرار داشته باشداز این سیمان اساساً وقتی استفاده می شود که خاک یا آب زیرزمینی که در تماس با ساختمان بتنی قرار دارد مقدار زیادی املاح سولفات داشته باشد سیمان تیپ 5 دیرتر از سیمان معمولی می گیرد.

 

Posted on