پادیاو

پادیاو حیاط دور بسته‌ای که حوض یا جوی آب در میان داشته باشد.

کلمه فرانسوی پاسیو برگرفته از این کلمه است

Posted on