خیار تبعض صفقه

اختیار فسخی است که در صورت باطل بودن عقد نسبت به بخشی از کالا ، برای دریافت کننده ی کالا ایجاد می گردد.

از نظر لغوی باید گفت تبعض به معنای جزء جزء شدن و صفقه نیز به معنای معامله و داد و ستد است.

به عبارت دیگر اگرمالی به دیگری فروخته شود و سپس  مشخص شود که عقد بیع نسبت به بخشی از آن مال باطل بوده، خریدار می تواند بخش صحیح معامله را نیز با استناد به خیار تبعض صفقه فسخ نماید.

در این حالت خریدار دو راه حل دارد:

  • بخش صحیح معامله را فسخ نماید.
  • بخش صحیح معامله را پذیرفته و بهای بخش باطل برگشت داده شود.
Posted on