شیلنگ تراز

شیلنگ ی است نازک به قطر یک سانتی که آن را از آب پر میکنند و برای تراز یابی از آن استفاده میکنند این روش براساس قانون فیزیک که فشار آب در نقاط هم سطح یکسان است می باشد

طرز کار با شلنگ تراز

هر طرف شلنگ را یک نفر بایستی نگه دارد. سپس یک نفر در محلی که مبنا است قرار می گیرد و نفر دوم در جایی که کد ارتفاعی نیاز دارد.نفر اول شلنگ را طوری می گیرد که سطح آب آن برابر با نقطه مربوطه باشد بنابراین سطخ آب سر دوم شلنگ کد ارتفاعی همتراز با سر اول را می دهد.

در استفاده از شلنگ تراز توجه به این نکات بسیار مهم است که:

1-قطر داخلی شلنگ تراز نباید از حد معینی در حدود 7 میلیمتر بیشتر باشد

2- قبل از استفاده از شلنگ تراز حتما باید کنترل شود که در آن هیچگونه حباب هوای محبوسی باقیمانده باشد

3-قبل از شروع بکار با کنار هم قراردادن دو سر شلنگ تراز از همسطح قرار گرفتن سطح آب در هر دو سمت آن مطمئن شوید.

4- از تکانهای شدید و جابجایی های ناگهانی شلنگ اجتناب ورزید

5-حتی المکان از شلنگ تراز شفاف تر استفاده کنید.

6-از استفاده از شلنگ تراز در هوای خیلی سرد یا خیلی گرم یا بارانی یا پرباد بپرهیزید.

7-در صورت امکان از مایع آب رنگی جهت قرائت صحیح تر استفاده کنید.

 

طول زیاد از حد شلنگ تراز علاوه بر اینکه دست و پا گیر شده و باعث زیاد شدن احتمال پیچ خوردگی آن میشود با افزایش نیروی چسبندگی بین مایع و جداره شلنگ میتواند باعث ایجاد تداخل در دقت کار شود.

طول حداکثر 15 متر مناسب است

Posted on