بارمرده

بار مرده / Dead load

بارهای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی ساختمان مانند تیر ها ، ستون ها ، سقف ها ، کف ها ، دیوارها و ….

 

Posted on