بار زنده

live load

بارِزنده، در مهندسی، به بار موقت وارد به سازه اطلاق می‌گردد. این بار شامل وزن انسان‌ها و وسایلی است که در روی کف و سازه حرکت می‌کنند.

این بارها احتمالی ، متغیر و غیر قابل پیش بینی است .

ممکن است در لحظه‌ای موجود و در زمان دیگر بر سازه قرار نگیرد.میزان و بزرگی این بار، به نوع استفاده، از سازه بستگی دارد.

Posted on