خیار تخلف شرط

ممکن است ضمن معامله شرط یا  شروط و تعهداتی بر عهده ی یکی از طرفین یا هر دو آنها قرار داده شود.

اگر مشروط علیه از انجام تعهد خود تخلف نماید.  فسخ معامله به استناد خیار تخلف شرط امکان پذیر است.

انواع شروط ضمن عقد بر اساس قوانین ایران :

 •  شرط صفت:
  عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامل
  مثلا : در بخرید و فروش  قالی شرط کنند که بافت کاشان باشد (کیفیت) . و یا در خرید زمین شرط کنند که دارای مساحت معین باشد(کمیت) .
 • شرط نتیجه:
  آن است که تحقق امری در خارج از عقد شرط شود.
  مثلا : در عقد ازدواج شرط کنند که زن در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد، یا مرد وکالت داشته باشد که اموال زن را اداره کند.
  در صورت وقوع عقد نیازی به ایجاب و قبول جداگانه برای شرط نیست و شرط مزبور که ناشی از شرط نتیجه است تا هنگامی که عقد اصلی منحل نشده‌ است باقی خواهد ماند. لذا بطلان عقد به بطلان شرط نتیجه می‌انجامد. و شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. اگر مانعی در سر راه نتیجه شرط شده باشد یا شرط نتیجه به دلیل مخالفت با شرع باطل باشد، حق فسخ به وجود می‌آید .
 • شرط فعل:
  آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص ثالث شرط شود.
  مثلا : خانه‌ای بسازد یا کتابی بنویسد یا مالی را به طرف مقابل بفروشد؛ و یا شرط شود یکی از طرفین یا شخص ثالث ساختمان خود را از حد معینی بالاتر نبرد، یا ملک خود را برای کار معینی اجاره ندهد.

 

 

Posted on