مشروط علیه

کسی که انجام شرطی بر عهده او است.

Posted on