مشروط له

کسی که شرطی به نفع او انجام می شود.

Posted on