بتن پس کشیده

روشی در بتن پیش تنیده که در آن عملیات کشش بعد از بتن ریزی انجام می گردد.

به دو روش پس کشیده غیر چسبنده و پس کشیده چسبنده اجرا می گردد.

Posted on