بتن پس کشیده غیر چسبنده

در بتن پس کشیده به روش غیر چسبنده در مسیر عبور فولادهای پیش تنیدگی ، غلاف توخالی در بتن تعبیه شده و سپس عملیات بتن ریزی انجام می گردد. در دو انتهای تیر غالبا دو ورق یا هر وسیله مهاری مناسب دیگر  قبل از بتن ریزی جایگذاری می شود و بعد از اینکه بتن به مقاومت مورد نظر رسید، فولادهای پیش تنیدگی از داخل غلاف عبور داده شده و توسط جک هایی که به ورق سر تکیه می کنند ، کشیده می شوند. غالبا برای جلوگیری از خوردگی فولادها، داخل غلاف روغن تزریق می شود.

 

Posted on