ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

برای رسمیت مجمع‌، حضور مالکین بیش از نصف‌ مساحت تمام قسمتهای اختصاصی با نماینده آنان ضروری است‌.

تبصره- در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده‌ جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه‌ هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.

Posted on