خیار تفلیس

در صورتی که یکی از طرفین  ورشکسته  شود.طرف دیگر می تواند با مطابق ماده ی 380 قانون مدنی و با استفاده از خیار تفلیس، معامله را فسخ کند.

شرایط خیار تفلیس :

  • شخص به حکم دادگاه مفلس شناخته شود.
  • مبیع به مشتری تسلیم نشده باشد یا اگر تسلیم شده عین آن نزد مشتری باقی باشد یعنی تلف یا فروخته نشده باشد.
  • ثمن و بهای معامله پرداخت نشده باشد.
  • ثمن مال کلی در ذمه باشد. مانند پول.
Posted on