سقف پیش تنیده

اجرای سقف های بتنی با روش پیش تنیده با بهره گیری از این روش، می توان مقاومت بتن را در برابر کشش بالا برد و دهانه های بزرگی را اجرا نمود.

Posted on