تنش

به مقدار نیروی وارد بر واحد سطح تنش گفته می‌شود ، واحد اندازه‌گیری تنش پاسکال است.

Posted on