تنش

استرس / Stress

به مقدار نیروی وارد بر واحد سطح تنش گفته می‌شود ، واحد اندازه‌گیری تنش پاسکال است.

تنش عمودی ، تنش کششی ،  تنش تسلیم ، و… عز انواع تنش است.

 

Posted on