سازه بتنی

به هر سازه‌ای اعم از ساختمان ، پل ، سازه های صنعتی مثل مخازن و…. که در ساخت آن از بتن آرمه استفاده شده باشد اطلاق می گردد.
در ساختمان در صورت استفاده از بتن آرمه در قسمت ستون‌ها و پوتر و پی ، آن ساختمان یک سازه بتنی محسوب می‌شود.

 

Posted on