گیپتون

افزودنی جهت افزایش چسبندگی گچ.

این افزودنی می بایست به صورت خشک با  گچ میکرونیزه مخلوط  گردد. گچ حاصل همان گچ گیپتون است.

خواص و ویژگی های افزودنی گیپتون :

1. افزایش شدید چسبندگی گچ
2. افزایش مقاومت گچ
3. چسبندگی بی نظیر و دائمی
4. افزایش مقاومت گچ در برابر رطوبت و آب

Posted on