ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده‌ باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به‌ مدیر یا مدیران ارائه نماید.

تبصره- در صورتی که مالک قسمت اختصاصی‌، شخصیت‌ حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیتهای حقوقی‌ معرفی خواهد شد.

Posted on