تیرچه کرمیت

تیرچه فلزی با جان باز / نوعی تیرچه برای اجرای سقف با سیستم کرمیت ،

تیرچه فولادی با جان باز شامل بال تحتانی (پاشنه) ، اعضای قطری وبال فوقانی می باشد.

بال تحتانی تیرچه که از تسمه ساخته می شود، بعنوان عضو کششی خر پا عمل کرده وبارها ی وارده را تحمل می کند

اعضای قطری تیرچه که معمولا ازمیلگرد می باشند به عنوان عضو مورب خرپا عمل نموده و به کمک اعضای کششی وفشاری ، ایستایی لازم را برای تحمل بارهای وارده تامین مینمایند.

بال فوقانی تیرچه ، ازنبشی ، تسمه یا ناودانی ساخته شده ودرداخل بتن پوششی قرار می گیرد .

Posted on