میلگرد ممان منفی

میلگرد سر تیرچه‌ /

میلگردی که برای خنثی کردن نیروی کششی دوسر تیرچه ها را بهم وصل میکند و از روی تکیه گاه یا تیر ها حداقل تا فاصله یک پنجم دهانه آزاد به طرف داخل دهانه از هر سر ادامه می یابند .

چون میلگرد فوقانی تیرچه در دهانه‌ها قطع می‌شود، نمی‌تواند ممان منفی را تحمل کند.نام گذاری آن به دلیل تحمل لنگر (ممان) منفی است.

از آنجایی که این میلگرد‌ها در قسمت ابتدا و انتهای تیرچه‌ها (سر تیرچه) اجرا می‌شود، به اسم ‌سر تیرچه‌ نیز معروف است.

برای تیرچه های کناری بایستی انتهای میلگرد منفی دارای یک خم استاندارد باشد و این میلگرد بصورت یکسر بر روی تیرچه های کناری بسته می شود.

 

Posted on