تارگت

target
در زبان انگلیسی به معنای هدف است.

 

Posted on