تایم شیرینگ

بیع زمانی ، تایم شرینگ عبارت است از تملیک عین به خریدار، با برقراری انتفاع یا استیفاء منفعت در مدت مقرر و معین به نحو سالانه، به عوض معلوم.

به عبارتی ملک برای مدتی محدود و زمان محدود تعلق به چند مالک دارد.

مثلا :خرید ویلایی در شمال بمدت یک ماه در هفته اول هر فصل .
قرارداد تایم‌ شرینگ اساسا مربوط و محدود به استیفاء یا استفاده از منافع در دوران تعطیلات یا امور تفریحی نیست. شخصی می‌تواند اتاقی را در مشهد در هتلی خریداری نماید وبرای مدت یک ماه در سال آن محل را مرکز داد و ستدهای تجاری یا فعالیت‌های اداری یا محل سکونت در دوران تعطیلات خود قرار دهد.

معادل انگلیسی : Time Sharing

Posted on