تنش تسلیم

استحکام تسلیم / تنش جاری شدن / مقاومت تسلیم

حد مقاومتی که شی در برابر نیروی وارده تحمل میکند و تغییر شکل را شروع میکند

تنش تسلیم تنشی است که در آن تفییر شکل دایم یا پلاستیک ماده شروع می شود. در واقع نقطه تسلیم نشانگر پایان منطقه الاستیک ماده است.

در طراحی ها نقطه تسلیم برای ما مهم است زیرا استحکام قطعه در تغییر شکل پلاستیک آسیب قابل ملاحظه ای خواهد دید، بنابراین طراحی باید طوری باشد که قطعه وارد محدوه پلاستیک خود نشود.

برای تعیین میزان تنش تسلیم مواد فلزی و پلیمری از تست کشش استفاده می شود. تست کشش متداول ترین آزمون بررسی خواص مکانیکی مواد است. این آزمون برای نشان دادن اطلاعات اساسی درباره استحکام مواد و به عنوان آزمونی برای پذیرش خصوصیات ماده کاربرد زیادی دارد. در تست کشش، بارگذاری از نوع استاتیک است، یعنی نمونه استاندارد تحت نیروی کششی یک بعدی که به طور پیوسته زیاد می شود قرار می گیرد و طول آن افزایش می یابد تا در نهایت منجر به شکست و پارگی نمونه شود.

معادل انگلیسی : Yield Stress

Posted on