دکفراژ

عملیات باز کردن کفراژ ، و داربست را دکفراژ گویند.

 

Posted on