آرماتور بندی

عملیات بافتن آرماتور قبل از بتن ریزی جهت ساخت سازه های بتن مسلح. نوع میلگرد و اندازه آن براساس ضوابط و نیاز سازه محاسبه می گردد.

Posted on