خیار فوری

منظور از خیار فوری، خیاراتی است که به محض اطلاع از وجود آن باید اعمال شود. در غیر این صورت آن خیار از بین می رود.

مطابق قانون مدنی خیارات فوری عبارتند از:

خیار تدلیس
خیار خیار رویت و تخلف وصف
خیار غبن
خیار عیب

هر یک از خیارات فوق، پس از علم به وجود آنها، باید فورا اعمال شوند. البته معیار فوریت قضاوت عرف است.

Posted on