ماده ۴۴۸ قانون مدنی

ماده چهار صد چهل و هشت قانون مدنی

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

 

Posted on