ودیعه

نوعی امانت در قالب قراردادی است ، هر زمانی که کسی مال خودش را به دیگری امانت بدهد تا برایش نگه دارد ، عقد ودیعه شکل می گیرد . شرط وقوع عقد ودیعه این است که نگه دارنده مال آن را رایگان نگه دارد و اگر بابت نگه داری مال پول دریافت کند ، دیگر ودیعه نیست.

ودیعه‌گذار در اصطلاح مودِع و گیرندهٔ ودیعه مُستودِع نامیده می‌شود. و هردو باید اهلیت قانونی داشته باشند .

Posted on