کرسی چینی

کرسی چینی  اغلب در ساختمان های سازه بنائی ، فاقد اسکلت و کوتاه اجرا می گردد. است.

کرسی دیواری است که بین دیوار باربر و پی قرار میگیرد.

 و اجرای این دیوار اصطلاحا کرسی چینی گفته می شود.

کرسی چینی باعث تأمین سطح اتکای بیشتر برای دیوار و به دلایل زیر اجرا می گردد

  • ایجاد اختلاف ارتفاع بین سطح داخل و خارج ساختمان
  • جلوگیری از انتقال رطوبت
  • تراز کردن سطح و اصلاح شیب زمین

کرسى چینى با استفاده از آجر یا سنگ و ملات ماسه و سیمان و رعایت اصول اجرایی در آجرچینى انجام می‌گیرد.

عرض کرسى چینى باید از هر طرفِ عرض دیوار، پنج تا ۱۰ سانتی‌متر بیشتر باشد.و به منظور جلوگیری از نفوإذرطوبت باید عایق کاری شود.

Posted on