خیار مختص

برخی خیارات  تنها در عقد بیع وجود دارند و در سایر عقود نمی توان چنین خیاراتی را تصور کرد. به همین دلیل به اینگونه خیارات، خیارات مختص گفته می شود.

خیارات مختص عقد بیع گفته می شود که عبارتند از:

خیار مجلس
خیار حیوان
خیار تاخیر ثمن

Posted on