عقد فاسد

عقدی است که فاقد اعتبار و اثر قانونی، و نامشروع اعلام شده است. و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. مثل قمار و گروبندی

Posted on