جرثقیل

Crane

به زبان پارسی گرانبر ،

وسیله‌است که بار رادر راستای قائم با ترکیب شش جهت حرکتی کنترل پایا جا به جا میکند.

 

Posted on